Các loại dây kéo

Các loại dây kéo 6

Các loại dây kéo 5

Các loại dây kéo 4

Các loại dây kéo

Các loại dây kéo 2

Các loại dây kéo 3

Đầu khóa kéo

Các loại đầu kéo 1

Các loại đầu kéo 2

Các loại đầu kéo 3

Các loại đầu kéo 4

Các loại đầu kéo 5

Các loại đầu kéo 6

Các loại đầu kéo 7

Các loại đầu kéo 8

Sản phẩm khác

Plastic button 1

Plastic button 2

Plastic button 3

Plastic button 4

Plastic button 5

Plastic button 6

Plastic button 7

Plastic button 8

Dây kéo kim loại

Dây kéo đồng cổ mở hai đầu

Dây kéo đồng mở

Dây kéo đồng trắng

Dây kéo đồng đầu bít

Dây kéo đồng trắng đầu mở

Dây kéo đồng cổ đen đầu mở

Dây kéo đồng cổ đen đầu bít

Dây kéo đồng bạc cổ đầu mở

Dây kéo nylon

Dây kéo nylon đầu mở

Dây kéo nylon đầu mở

Dây kéo nylon đầu bít

Dây kéo nylon đầu bít (chấu kim loại)

Dây kéo nylon răng vàng

Dây kéo nylon mở 2 đầu

Dây thun

Dây thun

Thun bản

Thun bản

Dây kéo ẩn

Dây kéo ẩn B CCC-3

Dây kéo ẩn

Dây kéo ẩn CCC-5

Dây kéo ẩn A CCC-3

Dây kéo phao

Dây kéo phao đầu bít #5

Dây kéo phao đầu bít #8

Dây kéo phao đầu bít #3

Dây kéo phao đầu mở

Dây kéo phao mở 2 đầu

Dây kéo phao #5

Dây kéo phao răng trong suốt #5

Dây kéo phao răng xi vàng #5

Copyright © 2017 CÔNG TY TNHH SX - TM PHỤ LIỆU MAY CẢNH HẢI KHANG. All rights reserved.